XXXIII Zgromadzenie SGGP

We wtorek 13. czerwca br. odbyło się XXXIII Zgromadzenie Stowarzyszania Gmin Górniczych w Polsce. Najważniejszą uchwałą podjętą przez Zgromadzenie było udzielanie Zarządowi SGGP absolutorium. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe zostały pozytywnie przyjęte.

W nadchodzącym roku oprócz zaplanowanych działań, należy zwrócić szczególną uwagę na procedowane zmiany w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności zwracając uwagę na pojawiające się niekorzystne zapisy dla gmin górniczych.

Skip to content