O nas

O Stowarzyszeniu

Podczas spotkania burmistrzów śląskich gmin górniczych w dniu 26 lutego 1999 roku, podjęto ostateczną rezolucję o konieczności utworzenia Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Prace przygotowawcze, w tym podjęte uprzednio uchwały rad gmin, doprowadziły do uchwalenia w dniu 12 maja 1999 r. w Żorach przez Zgromadzenie Gmin – Założycieli Stowarzyszenia Gmin Górniczych, statutu Stowarzyszenia Gmin Górniczych, który zakłada funkcjonowanie powyższej organizacji samorządowej gmin górniczych zarówno w oparciu o możliwości, jakie stwarza gminom ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., jak również ustawa o stowarzyszeniach. Oficjalna rejestracja Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce nastąpiła w dniu 3 września 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Stowarzyszenie posiada od tego dnia osobowość prawną. Pierwsze Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 29 września 1999 roku w Rybniku. Kadencja organów Stowarzyszenia (wg statutu) pokrywa się z kadencjami wyborów samorządowych.

Cele statutowe

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNICZYCH W POLSCE

Rozdział pierwszy
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa

Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę „Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce”.

§ 2
Podstawy prawne działania

Stowarzyszenie działa na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 1996r. Nr 13, poz. 74), innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 3
Teren działania i siedziba

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.

3. Stowarzyszenie może tworzyć regionalne jednostki organizacyjne, zwane „oddziałami”.

4. Ewentualna działalność na terenie innego państwa oznacza konieczność poszanowania i działania w oparciu o prawo również tego kraju.

§ 4
Godło i pieczęć

1. Stowarzyszenie posiada i posługuje się godłem – logo, którego formę graficzną określa § 1 uchwały nr XXX/202/2021 XXX Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z dnia 04.11.2021 r.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce z siedzibą w Rybniku”.

Rozdział drugi
CEL STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO REALIZACJI

§ 5
Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest ochrona interesów gmin górniczych, a w szczególności:

1. Ochrona środowiska naturalnego tych gmin przed degradacją spowodowaną działalnością geologiczną
i górniczą

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji gmin górniczych poprzez działanie na rzecz równoprawnego traktowania wobec innych podmiotów prawa.

3. Działanie na rzecz efektywnego egzekwowania podatków, opłat i odszkodowań należnych gminom górniczym od podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność geologiczną i górniczą, zwłaszcza opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatków od nieruchomości oraz rekompensat za szkody wyrządzone tym gminom.

4. Dążenie do zmiany niekorzystnych dla gmin górniczych uregulowań prawnych i troska o właściwe rozwiązania finansowo-prawne w nowo tworzonych aktach prawnych.

5. Dążenie do zabezpieczenia interesów gmin górniczych w procesie restrukturyzacji polskiego górnictwa.

6. Tworzenie warunków dla aktywizacji rynku zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w gminach górniczych.

7. Propagowanie i wdrażanie w gminach górniczych idei ekorozwoju oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.

8. Tworzenie warunków optymalnego rozwoju gminy górniczej poprzez właściwe kształtowanie celów publicznych.

9. Wsparcie gmin górniczych w procesie Sprawiedliwej transformacji (społecznej, ekologicznej, przemysłowej, kulturalno-obyczajowej).

§ 6
Sposoby realizacji celów

Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez:

1. Podejmowanie odpowiednich działań prawnych.

2. Aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących zakresu działania Stowarzyszenia,a w szczególności problematyki górnictwa, geologii i samorządu terytorialnego.

3. Organizowanie działalności badawczej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie spraw objętych przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

4. Uświadamianie problemów gmin górniczych władzom państwowym oraz popularyzowanie tej problematyki w środkach masowego przekazu.

5. Współpracę z innymi szczeblami administracji rządowej i samorządowej, tj. powiatowej i wojewódzkiej oraz innymi organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, związkami gmin i powiatów.

6. Współpracę z ekspertami w zakresie problematyki objętej działaniem Stowarzyszenia.

7. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zwłaszcza w zakresie doświadczeń w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i likwidacji ujemnych skutków społecznych tego procesu w gminach górniczych.

8. Pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych w celu wspierania procesu restrukturyzacji górnictwa w Polsce oraz minimalizowania powiązanych z tym ujemnych skutków społecznych
i ekologicznych w gminach górniczych.

9. Prowadzenie działalności gospodarczej, wspierającej cele statutowe Stowarzyszenia.

10. Wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział trzeci
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7
Rodzaje członkostwa

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na rzeczywistych, wspierających i honorowych.

2. Członkiem rzeczywistym może być każda gmina górnicza, tj. gmina na obszarze której prowadzona jest lub była prowadzona działalność geologiczna lub górnicza. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również gminy, w których nie prowadzi się lub nie prowadzono eksploatacji złóż, ale występują inne ujemne skutki (społeczne, finansowe) takiej działalności, akceptujące statut i program działania Stowarzyszenia. Oświadczenie woli wstąpienia do stowarzyszenia i akceptacji jego statutu składa rada zainteresowanej gminy w drodze uchwały.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która wspiera cele i formy działania Stowarzyszenia i zobowiązuje się do wnoszenia składki pieniężnej na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

§ 8
Przyjmowanie członków

1. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych i wspierających potwierdza Zarząd Stowarzyszenia w drodze podjętej uchwały.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

3. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 9
Uprawnienia i obowiązki członków rzeczywistych

1. Członek rzeczywisty ma prawo:

1) Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,

2) Korzystać z poparcia lub pomocy Stowarzyszenia w działaniach zgodnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia,

3) Zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski, postulaty, opinie,

4) Regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.

2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. 1 członkowie rzeczywiści wykonują poprzez Przedstawicieli, o których mowa w § 10 ust.1.

3. Do obowiązków członka rzeczywistego należy:

1) Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) Udzielanie władzom Stowarzyszenia wsparcia lub pomocy w wykonywaniu zadań statutowych,

3) Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,

4) Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10
Przedstawiciele członków rzeczywistych

1. Członkowie rzeczywiści są reprezentowani we władzach Stowarzyszenia przez swoich Przedstawicieli. W głosowaniu każdemu członkowi rzeczywistemu przysługuje jeden głos.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do udziału w pracach Stowarzyszenia.

§ 11
Prawa i obowiązki członków wspierających

1. Członek wspierający ma prawo:

1) Uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia z głosem doradczym,

2) Zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia,

3) Regularnego otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.

2. Status członka wspierającego wygasa w przypadku podjęcia uchwały Zarządu o wygaśnięciu członkostwa.

§ 12
Prawa i obowiązki członków honorowych

1. Honorowe członkostwo nadaje Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej 10 członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

2. Członkom honorowym Stowarzyszenia przysługuje:

1) Prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,

2) Prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy opłaca składkę na zasadzie dobrowolności.

4. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) Rezygnacji członka honorowego,

2) Śmierci członka,

3) Wykreślenia członka przez Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwały w przypadku, gdy ten w rażący sposób naruszy dobre obyczaje, popełni przestępstwo, bądź narazi na szwank dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13
Wygaśnięcie, wykreślenie członkostwa

Wygaśnięcie członkostwa rzeczywistego w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.

2. Wykreślenia członka ze Stowarzyszenia w wyniku braku aktywności członka w działalności Stowarzyszenia lub zaległości z płaceniem składki członkowskiej przez okres więcej niż 6 miesięcy, pomimo pisemnego wezwania.

3. Decyzję o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały.

4. Członkowi przysługuje odwołanie się do Zgromadzenia od decyzji Zarządu określonej w ust. 3 w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia.

§ 14
Struktura władz

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zgromadzenie Stowarzyszenia zwane dalej „Zgromadzeniem”,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Inne komisje, podkomisje oraz zespoły problemowe stałe lub doraźne.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 3 lata.

 1) Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoją funkcję dłużej niż jedną kadencję.

3. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch władz, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3.

4. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu większości nie uwzględnia się głosów nieważnych.

 1) Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być w wyjątkowych sytuacjach podejmowane zwykłą większością głosów w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Szczególne zasady i tryb działania poszczególnych władz określają opracowane przez nie regulaminy. Regulaminy organów wybieranych przez Zgromadzenie podlegają zatwierdzeniu na pierwszym, kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru tych władz. Regulaminy organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 powoływanych dla realizacji zadań Stowarzyszenia określa Zarząd.

6. Pierwsze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uprawnione jest do wyboru władz Stowarzyszenia.

§ 15
Zgromadzenie Stowarzyszenia

1. Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Gminę – członka rzeczywistego Stowarzyszenia reprezentuje jej ustawowy Przedstawiciel lub osoba desygnowana przez gminę.

3. Każdemu członkowi rzeczywistemu Stowarzyszenia przysługuje w Zgromadzeniu jeden głos.

4. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

1) Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,

2) Wybór władz Stowarzyszenia, określonych w §14 ust.1 pkt. 2 i 3,

3) Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

4) Uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,

5) Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,

6) Określanie ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,

7) Określanie godła i innych znaków stosowanych przez Stowarzyszenie,

8) Nadawanie członkostwa honorowego oraz wykreślanie członka honorowego ze Stowarzyszenia,

9) Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia członka Stowarzyszenia,

10) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

11) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

5. Zgromadzenie może podjąć uchwałę w każdej innej sprawie przedłożonej mu do rozpatrzenia przez członków lub władze Stowarzyszenia.

6. Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku najpóźniej do 30 czerwca. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed dniem Zgromadzenia.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

1) Z własnej inicjatywy,

2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) Na żądanie co najmniej ¼ liczby członków rzeczywistych w formie pisemnej dla rozpatrzenia spraw, dla których zostało zwołane.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 Zgromadzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania). W razie bezskutecznego upływu tego terminu prawo zwołania Zgromadzenia przechodzi na wnioskodawcę(-ów).

9. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem wyborów do organów Stowarzyszenia.

10. Obrady Zgromadzenia prowadzi każdorazowo przewodniczący wybierany spośród przedstawicieli gmin uczestniczących w Zgromadzeniu.

§ 16
Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi 5 – 7 członków, w tym przewodniczący, jego zastępca, wybranych w głosowaniu tajnym.

2. Tryb przeprowadzenia wyborów członków Zarządu określa Regulamin Wyborczy, uchwalony przez Zgromadzenie.

3. Zarząd organizuje i zapewnia realizację celów i zadań Stowarzyszenia przez podejmowanie uchwał, decyzji i wszelkich czynności nie zastrzeżonych w Statucie Stowarzyszenia do wyłącznej właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) Wykonuje uchwały Zgromadzenia,

2) Przyjmuje projekty dokumentów programowych Stowarzyszenia,

3) Gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia w ramach uchwalonego corocznego planu finansowego oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) jest uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości,

b) zaciągania pożyczek i kredytów, emitowania i nabywania obligacji do wysokości określonej przez Zgromadzenie,

c) przyjmowania darowizn i zapisów;

d) nabywania i zbywania papierów wartościowych do wysokości określonej przez Zgromadzenie,

e) dba o regulowanie płatności na rzecz Stowarzyszenia,

4) Opracowuje corocznie projekt planu finansowego Stowarzyszenia,

5) Zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Stowarzyszenia i przygotowuje projekt porządku jego obrad,

6) Potwierdza w drodze uchwały przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz wykreśla członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadku określonego w § 22,

7) Składa wnioski do Zgromadzenia Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet honorowych członków Stowarzyszenia,

8) Określa w drodze uchwały sposób wpłacania składek członkowskich,

9) Podejmuje uchwały w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych służących realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

10) Podejmuje uchwały w sprawie zatrudnienia lub zwolnienia kierowników jednostek organizacyjnych, Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz Skarbnika – Głównego Księgowego Stowarzyszenia oraz ustala wynagrodzenie dla nich,

11) Opracowuje regulaminy lub ogólne zasady pracy powoływanych przez siebie, komisji, podkomisji, zespołów roboczych, itp.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, do składania oświadczeń woli w cywilnych sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków lub członka Zarządu i pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd.

5. Zarząd może określić wysokość sumy, do której Przewodniczący Zarządu może jednorazowo składać oświadczenie woli.

6. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura do podpisywania dokumentów (w tym podejmowania zobowiązań) w przypadkach i zakresie określonych w upoważnieniach.

7. Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) Kierowanie pracą Zarządu i Biura Stowarzyszenia,

2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3) Nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, Dyrektorem Biura, Skarbnikiem – Głównym Księgowym, pracownikami Biura Stowarzyszenia oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do tych osób.

8. Obowiązki Przewodniczącego Zarządu, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub stwierdzenia niemożliwości pełnienia obowiązków wykonuje jego zastępca.

§ 17
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu, opiniuje wykonanie budżetu i przedkłada Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz wykonuje inne zadania zlecone jej przez Zgromadzenie.

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić wyłącznie przedstawiciele członków rzeczywistych w liczbie 3 – 5 członków.

§ 18
Pozostałe komisje

Do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia mogą być powołane w miarę potrzeb stałe i doraźne komisje, podkomisje i zespoły problemowe. Do organów tych mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

Rozdział czwarty
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Na majątek Stowarzyszenia składa się mienie ruchome i nieruchome oraz prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z majątku, działalności gospodarczej, ofiarności publicznej oraz innych dochodów zgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Rozdział piąty
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 20
Zmiana Statutu

1. Zmiana statutu wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.

2. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po dniu podjęcia uchwały, o ile uchwała nie przewiduje terminu późniejszego.

§ 21
Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ¾ członków rzeczywistych.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek i wyznacza likwidatora.

Rozdział szósty
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22
Zwołanie pierwszego Zgromadzenia

Komitet założycielski – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia, zwoła pierwsze posiedzenie Zgromadzenia w celu wyboru władz, o których mowa w § 14 ust. 2 i 3. Zgromadzenie również rozstrzyga inne sprawy przewidziane w porządku obrad tego Zgromadzenia, w szczególności rozpatrzy złożone przez gminy wnioski w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu przed rozpoczęciem procedury wyborczej.

§ 23
Wejście w życie

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy ochrona interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach. Szczegółowe cele oraz sposoby realizacji tych celów zostały określone w paragrafach 5 i 6 Statutu oraz w uchwale programowej.

Główne kierunki aktywności Stowarzyszenia koncentrowały się w poprzednich latach m.in. na:

– Pozyskiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania poprzez działania na rzecz utworzenia dla Polski i innych krajów Europy środkowowschodniej ponadregionalnego programu dla regionów górniczych (na wzór zakończonego w Europie Zachodniej programu RECHAR).

– Aplikowaniu po inne środki zewnętrzne, m.in. przy pomocy EUR-ACOM i poprzez instytucje Unii Europejskiej.

– Działaniach na rzecz prawnych możliwości efektywnego egzekwowania podatków, opłat i odszkodowań należnych gminom górniczym – zwłaszcza opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatków od nieruchomości oraz rekompensat za szkody wyrządzone gminom.

– Działaniach na rzecz korekty niekorzystnego stanu legislacyjnego, a w szczególności na nowelizacji ustaw Prawo Geologiczne i Górnicze oraz ustawy “restrukturyzacyjnej”.

– Organizacji szkoleń i warsztatów pod kątem przygotowywania przez gminy skutecznych projektów aplikujących po środki unijne.

– Propagowaniu i wdrażaniu w gminach górniczych działań dotyczących ekorozwoju, czystszej produkcji oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, jako organizacja samorządowa mająca na uwadze ochronę interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach, zadeklarowało w celu wypełniania misji statutowej współpracę i prowadzenie partnerskiego dialogu z:

– Parlamentem Europejskim, Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w sprawie projektu Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Parlamentem i Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwami i agendami rządowymi na etapie przygotowywania projektów aktów prawnych mających istotny wpływ na byt samorządów gmin górniczych,

– Zarządami Województw objętych działaniami Stowarzyszenia,

– Organizacjami samorządowymi, w tym głównie: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz innymi,

– Głównym Instytutem Górnictwa, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Agencjami Rozwoju, Strefami Aktywności Gospodarczej oraz Inkubatorami Przedsiębiorczości.

– Przedsiębiorstwami i instytucjami promującymi i wdrażającymi ekologiczną odnowę środowiska.

W wielu przypadkach współpraca w powyższych kierunkach stanowi kontynuację już realizowanych projektów i zamierzeń.

Skip to content