Stanowisko Zarządu SGGP w sprawie “Programu dla Śląska”

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce spotkał się na kolejnym posiedzeniu w dniu 2 lipca 2015 roku, w Marklowicach. Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia poważnej sytuacji finansowej, w której znajdują się gminy górnicze.

Sytuacja ta została trafnie zdiagnozowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, która przesłała Stowarzyszeniu wnikliwą analizę opartą na danych ankietowych. Analiza ta jest pokłosiem spotkania przedstawicieli SGGP z Prezesem Izby. Z analizy w części symulacyjnej jasno wynika, że w niektórych gminach górniczych od stycznia 2016 roku pojawią się programy naprawcze, zatrzymanie inwestycji, niemożliwość uchwalenia budżetu i paraliż działania.

Ciekawym jest, że gminy górnicze od 4 lat, a więc od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od infrastruktury w podziemnych wyrobiskach, zabiegały o przyjęcie jasnej i przejrzystej definicji budowli. Taki obowiązek na Rząd nałożył Trybunał. Absolutnie niezrozumiałym dla gmin jest fakt zamrożenia w ubiegłym roku projektu, który był już skonsultowany z gminami i który był rezultatem wytężonej pracy samorządów i Ministerstwa Finansów. Porzucenie prac skutkuje sytuacją, w której obecnie znajdują się gminy górnicze. Dziesiątki (jeśli nie setki) spraw w sądach w różnych instancjach i absolutny paraliż wymiaru podatku od nieruchomości. Na co nakładają się koszty sądowe, koszty kancelarii prawnych (po obu stronach).

Dyrektor biura przypomniał, że w ślad za wysyłką stanowisk ostatniego Zgromadzenia SGGP (w wyniku którego złożono 1 interpelację poselską), po serii bezowocnych spotkań w Ministerstwach i Kancelarii Prezydenta RP, 3. czerwca br. rozesłano pismo z opisem bieżącej, trudnej sytuacji gmin do wszystkich instytucji, które są związane z problemem dotykającym gminy górnicze.

Do wszystkich instytucji wnioskowano o pilne spotkanie z przedstawicielami SGGP. Rozdzielnik objął Prezydenta, Marszałek Sejmu, Przewodniczących Sejmowych Komisji, Premier RP, Ministrów: Finansów, Gospodarki, Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Społecznej, Skarbu, Urzędy Marszałkowskie województw górniczych, Wojewodów i innych instytucji ważnych z punktu widzenia gmin górniczych.

Odzew był minimalny. Jako pierwszy zgłosił chęć pomocy Gabinet Marszałka Małopolski. Otrzymaliśmy również pismo od Ministra Pracy, który przekierował sprawę do Ministra Finansów i Gospodarki. Inne instytucje po raz kolejny nie odpowiedziały.

Podczas wizyty Pani Premier Ewy Kopacz na Śląsku zaprezentowano Program Wsparcia Przemysłu Woj. Śląskiego i Zachodniej Małopolski – Śląsk 2.0. Na spotkanie z samorządowcami nie zaproszono przedstawicieli mniejszych samorządów, jedynie prezydentów miast na prawach powiatu oraz starostów. Jedynie pani Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju – Pani Annie Hetman –  Wiceprzewodniczącej SGGP – udało się skrótowo przedstawić trudną sytuację gmin Pani Premier, która stwierdziła, że sprawa nie była jej znana i że temat wymaga głębszego rozeznania – niemniej Pani Premier zadeklarowała pomoc.

Niestety w przyjętym przez Rząd programie dla Śląska nie ma ani jednego zapisu korzystnego dla gmin górniczych.

Wobec powyższego, Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie przyjął stanowisko odnoszące się do wspomnianego programu “Śląsk 2.0” – stanowisko znajduje się w załączeniu.

Kolejnym, ostatecznym krokiem, który podejmą gminy górnicze w wypadku dalszego braku działań ze strony Rządu, będzie skoordynowany protest. O jego formie zadecyduje Zgromadzenie gmin.

Stanowisko SGGP z dnia 2 lipca 2015

Skip to content