Projekt PROSPECTS

“Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości MŚP w regionach górniczych”

Projekt RECORE

Projekt PEROSPECTS był realizowany w ramach programu INTERREG IV C (priorytet 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, podtemat: Przedsiębiorczość i MŚP) pomiędzy październikiem 2009 roku a wrześniem 2012 roku. Projekt PROSPECTS został oparty na wynikach projektu RECORE, który przeprowadził wymianę doświadczeń na temat głównych problemów procesu regeneracji europejskich regionów górniczych. Priorytet kwestii dotyczących MŚP został wspólnie

wybrany przez Partnerów, ponieważ ich struktura ekonomiczna jest mono-przemysłowa, a tym samym promowanie MŚP i przedsiębiorczości jest zasadniczą kwestią (wykazał to projekt RECORE). Regiony górnicze wykazują ilościowy i jakościowy deficyt MŚP, co jest spowodowane m. in. utrzymywaniem się negatywnego wizerunku regionów górniczych. Wzmocnienie i tworzenie MŚP jest zatem poważnym problemem dla Partnerów

i władz lokalnych. Takie działania są sposobem na tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie zrównoważonego rozwoju tych regionów, ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą ekonomicznego urozmaicenia. Głównym celem projektu PROSPECTS było wypromowanie regionalnych polityk przedsiębiorczości na terenach, które obecnie lub w przeszłości były w dużym stopniu uzależnione od górnictwa albo tradycyjnego przemysłu.

Projekt był realizowany przez 10 Partnerów:

 • ACOM France
 • Radę miasta Houthalen – Helchteren (Belgia)
 • Związek miast i gmin powiatu Karvina (ACOM Czechy)
 • Radę Departamentu Pas de Calais (Francja)
 • Radę miasta Tatabanya (Węgry)
 • Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
 • Fundusz pracy Zasavje, Fundacja na rzecz aktywnej polityki zatrudnienia (Słowenia)
 • Radę miasta Laviana (Hiszpania)
 • Radę Wigan (Wielka Brytania)
 • Park Naukowy Gelsenkirchen (Niemcy)

Partnerzy projektu dostarczyli różnych poziomów wiedzy specjalistycznej i wiedzy z zakresu promowania MŚP. Projekt PROSPECTS odniósł się do regionalnych problemów, zasadniczych dla partnerów jak również dla regionów znajdujących się w ekonomicznej stagnacji z powodu ich przemysłowej przeszłości.


Faza 1 Projektu. Polegała na wyróżnieniu i analizie dobrych praktyk na bazie doświadczeń partnerów projektowych.

Ta wymiana doświadczeń poruszała 4 podtematy:

 • Zwiększenie atrakcyjności terenów
 • Rola struktur wsparcia biznesu
 • Rozwój klastrów
 • Promocja eko-innowacji i wiedzy

Osiągnięcia:

 • 40 dobrych wzorców
 • 5 wydarzeń międzyregionalnych organizowanych w celu wymiany doświadczeń
 • 334 uczestników konferencji

Faza 2 Projektu. Polegała na utworzenie przez każdego z partnerów Transfer Planu na bazie zidentyfikowanych dobrych praktyk.

 • Transfer plan jest dokumentem tworzonym przez każdego z partnerów
 • Ten dokument ukazuje planowane kierunki działań partnera w celu wpłynięcia na politykę prowadzoną na rzecz MŚP

Osiągnięcia:

 • Ustalono pary projektowe
 • Przygotowano 9 seminariów roboczych dla przygotowania transferu doświadczeń
 • 51 włączonych w działania liderów lokalnych
 • 12 przygotowanych transfer planów

W celu zapewnienia jak najszerszego wpływu projektu, główne wyniki projektu (Podręcznik Dobrych Praktyk, Strategiczne Wytyczne i Ogólna Notatka- we wszystkich językach Partnerów) zostały rozpowszechnione (m. in. za pomocą strony internetowej, forum, biuletynów czy artykułów prasowych) wśród władz lokalnych w europejskich regionach borykających się z podobnymi problemami.

Podsumowanie

 • Zadania projektowe odbyły się zgodnie z planem
 • Wszyscy partnerzy byli zaangażowani na tym samym poziomie w trakcie trwania projektu.
 • 8 międzyregionalnych spotkań zorganizowanych przez Partnerów zgromadziło 542 uczestników
 • 9 dwustronnych warsztatów projektowych
 • Silne zaangażowanie liderów lokalnych i liderów politycznych

Skip to content