Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej pozbawi gmin górnicze dochodów?


Biuro Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce uzyskało dostęp o projektu z dnia 13.09.2016 ro. ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej.

Projekt wprowadza również nowelizację zapisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, w którym dodano w art. 141 ust. 1c zapis ograniczający wysokości opłaty eksploatacyjnej, w części należnej gminie, do 500zł na jednego mieszkańca gminy. Każda nadwyżka trafi do budżetu nowo powstałej Służby Geologicznej.

O projekcie nie poinformowano żadnej z gmin górnictwa węgla kamiennego – jedynie gminy miedziowe i węgla brunatnego.

Ustawodawca oszacował poziom utraconych dochodów dla tych gmin na poziomie 72mln zł, pomimo konstytucyjnego obowiązku nie wskazał żadnych źródeł rekompensaty dochodów.

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje uwagi do projektu wniosku, który można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Ze wstępnych szacunków wynika, że cześć gmin – szczególnie tych niewielkich – może utracić ponad 30% dochodów własnych.

Skip to content