XXXI Zgromadzenie SGGP

30 września 2022r. odbyło się XXXI Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Spotkanie prowadzone było w formule zdalnej.

Podsumowanie rocznej pracy i rozliczenie wielu aspektów przed członkami Stowarzyszenia to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu każdej organizacji. XXXI Zgromadzenie SGGP prowadził Wiceprzewodniczący Zarządu, p. Franciszek Dziendziel (wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego XXXI Zgromadzenia SGGP). Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność podejmowania uchwał. Jednogłośnie został przyjęty porządek obrad oraz protokół z XXX Zgromadzenia SGGP. Następnie p. Franciszek Dziendziel podziękował całemu Zarządowi za kolejny rok owocnej pracy i przedstawił w skrócie działania podejmowane przez Stowarzyszenie w 2021r.

Pan Wiceprzewodniczący Zarządu SGGP podkreślił, że w ostatnim czasie wiele działań Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce skupionych było w temacie transformacji sektora górniczego w Polsce. Jest to obecnie najważniejsza kwestia dotycząca przyszłości gmin górniczych. Głównym tematem początku roku 2021 była “Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego”, której SGGP nie podpisało. W umowie uwzględnione zostały przede wszystkim postulaty strony związkowej i osłony dla pracowników przedsiębiorstw górniczych, nie zostały natomiast zawarte żadne konkretne rozwiązania dla gmin górniczych. Zapisy stanowią przede wszystkim porozumienie pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi. Przedstawiciele gmin górniczych  brali udział sporadycznie w rozmowach dotyczących ww. umowy, co nie czyniło nas stroną porozumienia. Przez cały rok członkowie Zarządu brali aktywny udział
w posiedzeniach Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji. Kontynuowano wcześniej podjęte kierunki działań. W drugiej połowie roku Stowarzyszenie aplikowało do dwóch projektów prowadzonych przez Komisję Europejską: Wymiany regionów węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy oraz do Wymiany regionów węglowych krajów Unii Europejskiej. Obydwa wnioski spotkały się z akceptacją, czego finalnym efektem była wizyta delegacji z Kosowa w lipcu tego roku (2022) na Śląsku oraz wyjazd do Oviedo w Hiszpanii w dniach (4-7.10.2022). Miniony rok zakończyliśmy decyzją o emisji cyklu programów w lokalnej telewizji TVT  pt. Głos Gmin Górniczych, który emitowany jest każdego miesiąca tego roku.

Zgromadzeni przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce .

Kierunki planowanych działań na rok 2022 oraz plan finansowy na rok 2022 również spotkały się z akceptacją i zostały przyjęte jednogłośnie.

Skip to content