Stanowisko SGGP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – PGiG oraz …

W związku z szeroko ostatnio poruszanym tematem specustawy jako Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, chcemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk nr 3818). Projekt ten w sposób rażący godzi w podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej poprzez pozbawienie jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności gmin, wpływu na kształtowanie własnej polityki przestrzennej, jak również pozbawia gminy i obywateli prawa do sądu oraz w sposób niedopuszczalny ogranicza prawa właścicieli nieruchomości położonych w obszarze planowanych kopalni węgla kamiennego i brunatnego.  

Ponadto, projekt w całości godzi w konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przyznaje zdecydowany prymat interesowi gospodarczemu przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego, ponad interesem samorządu terytorialnego, społeczności lokalnych, właścicieli nieruchomości, a także wspólnym interesem wszystkich obywateli polegającym na ochronie środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Wskazuje na to również treść uzasadnienia projektu, którego autorzy wprost przyznają, że wychodzi on naprzeciw postulatom przedsiębiorców, ma zmniejszyć ryzyko inwestycyjne przez nich ponoszone.

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górniczy w Polsce

Skip to content