Seminarium eksperckie o braku definicji budowli w prawie podatkowym.

W czwartek 23.01.2020r. odbyło się w Warszawie seminarium eksperckie zorganizowane przez Pana Rzecznika Praw Obywatelskich. Tematem spotkania był brak definicji budowli w prawie podatkowym. W Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 2003r. istnieje tylko odesłanie, w kwestii definicji budowli, do prawa budowlanego. 

Do grona debatujących nad problemem zostali zaproszeni eksperci ze strony: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Klimatu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, doktryny prawa podatkowego, Konfederacji Lewiatan, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedsiębiorstw górniczych, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, a także wójtów gmin górniczych i wiatrowych. 

Najważniejszym i najcenniejszym elementem dyskusji było stwierdzenie, że aktualnie obowiązująca Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jest wadliwie skonstruowana i nie obejmuje problemu budowli w podziemnym wyrobisku górniczym. Odwoływanie się do prawa budowlanego w tej kwestii spowodowało bałagan w interpretacji i orzecznictwie. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2011r., że dotychczasowe interpretowanie przepisów było błędne. Z opodatkowania należy usunąć koszty drążenia. Konsekwencją zmiany orzecznictwa są aktualne problemy finansowe gmin górniczych.

Nie można się zgodzić z krzywdzącymi opiniami, że to samorządy same naliczyły podatek niezgodnie z panującym prawem. Prawo do dzisiaj jest niejasne i niezrozumiałe w kwestiach wyrobisk górniczych. Odnoszenie się do prawa budowlanego spowodowało rozbieżności rozumienia budowli podziemnych, rozkładanie jej na części, które opodatkowaniu podlegają lub nie.

Zapewnienia płynące od 2003r., że ustawa zostanie doprecyzowana do dzisiaj nie zostały zrealizowane.

Problem braku budowli nie dotyczy tylko podziemnych wyrobisk górniczych. Wątpliwości zaczęły pojawiać się przy farmach wiatrowych, stacjach przekaźnikowych, przepompowniach wody itp. budowlach, budynkach. Problem będzie postępował dalej, kolejne na liście mogą pojawić się farmy fotowoltaiczne. 

Konkludując, wszyscy z debatujących są zgodni, że Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych trzeba zmienić. Trudno jednak zrobić to dzisiaj. Jedynym sensownym rozwiązaniem problemu „na już” jest propozycja prof. Leonarda Etela o wpisaniu w prawo podatkowe definicji budowli z jasno określonymi zapisami co jest budowlą w wyrobisku podziemnym.

Kwestie podatkowe muszą być klarowne dla podatnika, organu podatkowego oraz przyszłego przedsiębiorcy. Każdy z podmiotów musi mieć w tej kwestii jasność i przejrzystość tematu.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/seminarium-rpo-o-definicji-budowli-w-prawie-podatkowy
https://www.nowiny.pl/160031-z-inicjatywy-anny-hetman-debatowali-nad-podatkiem-od-wyrobisk-gorniczych.html
https://jastrzebieonline.pl/news,14545,na-co-mozna-bylo-wydac-miliony-zlotych-w-jastrzebiu.html
Skip to content