O Stowarzyszeniu

Podczas spotkania burmistrzów śląskich gmin górniczych w dniu 26 lutego 1999 roku, podjęto ostateczną rezolucję o konieczności utworzenia Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Prace przygotowawcze, w tym podjęte uprzednio uchwały rad gmin, doprowadziły do uchwalenia w dniu 12 maja 1999 r. w Żorach przez Zgromadzenie Gmin – Założycieli Stowarzyszenia Gmin Górniczych, statutu Stowarzyszenia Gmin Górniczych, który zakłada funkcjonowanie powyższej organizacji samorządowej gmin

górniczych zarówno w oparciu o możliwości, jakie stwarza gminom ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., jak również ustawa o stowarzyszeniach. Oficjalna rejestracja Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce nastąpiła w dniu 3 września 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Stowarzyszenie posiada od tego dnia osobowość prawną. Pierwsze Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 29 września 1999 roku w Rybniku. Kadencja organów Stowarzyszenia (wg statutu) pokrywa się z kadencjami wyborów samorządowych.