O Stowarzyszeniu

Podczas spotkania burmistrzów śląskich gmin górniczych w dniu 26 lutego 1999 roku, podjęto ostateczną rezolucję o konieczności utworzenia Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Prace przygotowawcze, w tym podjęte uprzednio uchwały rad gmin, doprowadziły do uchwalenia w dniu 12 maja 1999 r. w Żorach przez Zgromadzenie Gmin – Założycieli Stowarzyszenia Gmin Górniczych, statutu Stowarzyszenia Gmin Górniczych, który zakłada funkcjonowanie powyższej organizacji samorządowej gmin

górniczych zarówno w oparciu o możliwości, jakie stwarza gminom ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., jak również ustawa o stowarzyszeniach. Oficjalna rejestracja Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce nastąpiła w dniu 3 września 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Stowarzyszenie posiada od tego dnia osobowość prawną. Pierwsze Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 29 września 1999 roku w Rybniku. Kadencja organów Stowarzyszenia (wg statutu) pokrywa się z kadencjami wyborów samorządowych.

Cele statutowe

 

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy ochrona interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach. Szczegółowe cele oraz sposoby realizacji tych celów zostały określone w paragrafach 5 i 6 Statutu oraz w uchwale programowej.

Główne kierunki aktywności Stowarzyszenia koncentrowały się w poprzednich latach m.in. na:

– Pozyskiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania poprzez działania na rzecz utworzenia dla Polski i innych krajów Europy środkowowschodniej ponadregionalnego programu dla regionów górniczych (na wzór zakończonego w Europie Zachodniej programu RECHAR).

– Aplikowaniu po inne środki zewnętrzne, m.in. przy pomocy EUR-ACOM i poprzez instytucje Unii Europejskiej.

– Działaniach na rzecz prawnych możliwości efektywnego egzekwowania podatków, opłat i odszkodowań należnych gminom górniczym – zwłaszcza opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatków od nieruchomości oraz rekompensat za szkody wyrządzone gminom.

– Działaniach na rzecz korekty niekorzystnego stanu legislacyjnego, a w szczególności na nowelizacji ustaw Prawo Geologiczne i Górnicze oraz ustawy “restrukturyzacyjnej”.

– Organizacji szkoleń i warsztatów pod kątem przygotowywania przez gminy skutecznych projektów aplikujących po środki unijne.

– Propagowaniu i wdrażaniu w gminach górniczych działań dotyczących ekorozwoju, czystszej produkcji oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, jako organizacja samorządowa mająca na uwadze ochronę interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach, zadeklarowało w celu wypełniania misji statutowej współpracę i prowadzenie partnerskiego dialogu z:

– Parlamentem Europejskim, Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w sprawie projektu Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Parlamentem i Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwami i agendami rządowymi na etapie przygotowywania projektów aktów prawnych mających istotny wpływ na byt samorządów gmin górniczych,

– Zarządami Województw objętych działaniami Stowarzyszenia,

– Organizacjami samorządowymi, w tym głównie: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz innymi,

– Głównym Instytutem Górnictwa, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Agencjami Rozwoju, Strefami Aktywności Gospodarczej oraz Inkubatorami Przedsiębiorczości.

– Przedsiębiorstwami i instytucjami promującymi i wdrażającymi ekologiczną odnowę środowiska.

W wielu przypadkach współpraca w powyższych kierunkach stanowi kontynuację już realizowanych projektów i zamierzeń.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram