Komisja Sejmowa nie zajęła się specustawą węglową.

W dniu 9.09.2019r. na stronie Sejmu RP pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt ten wzbudził duże poruszenie wśród środowisk samorządowych. Zamieszczone w projekcie zapisy praktycznie pozbawiały samorządy możliwości decydowania o obszarze, którego dotyczy eksploatacja złóż węgla kamiennego czy brunatnego. W uzasadnieniu projektu można wyczytać, że przedmiot proponowanych zmian ma na celu usunięcie przeszkód prawnych komplikujących poszczególne etapy realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Wydaje się to logiczne, lecz niestety zbyt mocno upraszcza to cały proces wyłączając samorząd jako stronę w całym procesie zdobywania koncesji na wydobycie. Obawy są jak najbardziej racjonalne, jeżeli wójt, burmistrz czy prezydent ma tylko opiniować utworzenie obszaru specjalnego przeznaczenia, mając na to 14 dni. W przypadku niedotrzymania terminu opinię uznaje się za pozytywną. Następnie projekt narzuca samorządom zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w przeciągu roku od wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska koncesji. W przypadku niedotrzymania terminu wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, wprowadzając obszar specjalnego przeznaczenia do miejscowego planu zagospodarowania. Te dwa zapisy w brutalny sposób uniemożliwiają sprzeciw samorządu dbającego o dobro mieszkańców. Dlatego też samorządy,mieszkańcy, stowarzyszenia głośno sprzeciwiają się temu projektowi. Na 14.10.2019r. (tj. poniedziałek) zaplanowane było posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych. Stowarzyszenie na tym posiedzeniu reprezentować mieli: Pani Prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, Pan Wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała, Pani Dyrektor Biura SGGP Adrianna Kordiak-Woryna. Niestety z powodu odwołania z agendy punktu dotyczącego specustawy węglowej naszej reprezentacji pozostało dołączyć do protestujących pod gmachem. 

Poselski projekt ustawy ( druk nr 3818)

Uzasadnienie projektu ustawy

Skip to content