Definicja budowli

W piątek 19 stycznia br. została zorganizowana w Białymstoku konferencja „Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego”, której punktem wyjścia była ekspertyza opracowana przez zespół z Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem prof. L. Etela. Przygotowany na zlecenie Związku Miast Polskich materiał, prezentował trzy koncepcje zdefiniowania budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pierwsza zakładała przeniesienie istniejących zapisów z prawa budowlanego do prawa podatkowego. Druga i trzecia opierały się na klasyfikacji środków trwałych. Materiał ten nie stanowił gotowej propozycji legislacyjnej, a jedynie miał być bazą do rozpoczęcia rozmowy nad zagadnieniem w szerszym gremium.

W spotkaniu wzięło udział wielu ekspertów, naukowców i praktyków. Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, w panelu dyskusyjnym dotyczącym samorządów, reprezentował Pan Adam Grzesiuk, Wójt Gminy Puchaczów, Członek Zarządu SGGP.

Konferencja została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, a także obserwatorów transmisji on-line, którzy podkreślali wysoki poziom merytoryczny wypowiedzi prelegentów oraz samej debaty.

Relacja z konferencji wraz z kluczowymi prezentacjami jest dostępna na stronie internetowej Związku Miast Polskich: https://www.miasta.pl/aktualnosci/podatek-od-nieruchomosci-relacja-z-konferencji-w-bialymstoku.

W stanowisku Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie kierunku zmian przepisów o podatku od nieruchomości zostały zawarte cenne wytyczne. Wnioski końcowe są podsumowaniem prowadzonej debaty.

1. Ustawowa definicja przedmiotów opodatkowania musi być zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i nie może zawierać odesłań do przepisów innych ustaw. Jeśli ustalenie tej definicji będzie oparte na implementacji przepisów z ustaw niepodatkowych (prawo budowlane, klasyfikacja środków trwałych), musi ono uwzględnić niezbędne korekty i uzupełnienia, aby zapewnić: jednoznaczność przyjętej terminologii, oraz objęcie podatkiem wszystkich rodzajów przedmiotów opodatkowania.

  2. Należy sporządzić rzetelną ocenę skutków regulacji, w celu oszacowania wpływu przyjętych przepisów na poziom dochodów gmin. Jeśli z OSR będzie wynikał ubytek w tych dochodach, należy go w całości zrekompensować.

  3. Należy przywrócić zasadę rekompensowania ubytków w dochodach gmin, powodowanych przez ustawowe zmiany przepisów podatkowych.

  4. Należy dokonać przeglądu obowiązujących obecnie ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości – tylko w 2022 r. łączny ubytek dochodów gmin z tego tytułu wyniósł 3,8 mld zł (w tym samym roku zmniejszenia, które były efektem autonomicznych decyzji gminnych organów podatkowych, wyniosły 0,8 mld zł).

  5. Należy rozważyć zmianę metody waloryzacji stawek maksymalnych podatku, ustalanych przez ministra finansów – obecne odniesienie waloryzacji do wskaźnika inflacji konsumenckiej powoduje, że dynamika wzrostu stawek maksymalnych jest dwukrotnie mniejsza niż wzrost innych wskaźników ekonomicznych, takich jak: średnia płaca, produkcja sprzedana i inne.

  6. Należy rozważyć możliwość zróżnicowania regionalnego stawek podatku od nieruchomości, odnoszonych do ich powierzchni użytkowej, w celu uwzględnienia zróżnicowania ich wartości w różnych lokalizacjach.

  7. Należy rozszerzyć możliwość strefowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych przez rady gmin, w zależności od sposobu ich użytkowania, określonego w prawie miejscowym.

  Skip to content