Cele statuowe

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy ochrona interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach. Szczegółowe cele oraz sposoby realizacji tych celów zostały określone w paragrafach 5 i 6 Statutu oraz w uchwale programowej.

Główne kierunki aktywności Stowarzyszenia koncentrowały się w poprzednich latach m.in. na:

– Pozyskiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych żródeł finansowania poprzez działania na rzecz utworzenia dla Polski i innych krajów Europy środkowowschodniej ponadregionalnego programu dla regionów górniczych (na wzór zakończonego w Europie Zachodniej programu RECHAR).

– Aplikowaniu po inne środki zewnętrzne, m.in. przy pomocy EUR-ACOM i poprzez instytucje Unii Europejskiej.

– Działaniach na rzecz prawnych możliwości efektywnego egzekwowania podatków, opłat i odszkodowań należnych gminom górniczym – zwłaszcza opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatków od nieruchomości oraz rekompensat za szkody wyrządzone gminom.

– Działaniach na rzecz korekty niekorzystnego stanu legislacyjnego, a w szczególności na nowelizacji ustaw Prawo Geologiczne i Górnicze oraz ustawy „restrukturyzacyjnej”.

– Organizacji szkoleń i warsztatów pod kątem przygotowywania przez gminy skutecznych aplikacji po środki unijne.

– Propagowaniu i wdrażaniu w gminach górniczych działań dotyczących ekorozwoju, czystszej produkcji oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, jako organizacja samorządowa mająca na uwadze ochronę interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach, zadeklarowało w celu wypełniania misji statutowej współpracę i prowadzenie partnerskiego dialogu z:

– EUR-ACOM, oraz organizacjami krajowymi członków rzeczywistych i stowarzyszonych, w zakresie obustronnej wymiany doświadczeń w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i likwidacji ujemnych skutków społecznych tego procesu w gminach górniczych – m.in. poprzez regularny udział w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego EUR-ACOM jak i obustronnych szkoleniach i konferencjach.

– Parlamentem i Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwami i agendami rządowymi na etapie przygotowywania projektów aktów prawnych mających istotny wpływ na byt samorządów gmin górniczych,

– Zarządami Województw objętych działaniami Stowarzyszenia,

– Organizacjami samorządowymi, w tym głównie: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego, śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz innymi,

– Agencjami Rozwoju, Strefami Aktywności Gospodarczej oraz Inkubatorami Przedsiębiorczości.

– Przedsiębiorstwami i instytucjami promującymi i wdrażającymi ekologiczną odnowę środowiska.

W wielu przypadkach współpraca w powyższych kierunkach stanowi kontynuację już realizowanych projektów i zamierzeń.