W październiku 2016. roku Ministerstwo Środowiska przygotowało i próbowało wprowadzić pod obrady Sejmu projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Projekt ten w toku …

9. października w Katowicach odbyła się organizowana przez Polską Izbę Ekologii konferencja „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Konferencję objęły patronatem Ministerstwo Środowiska oraz …

26. września br. odbyło się w Katowicach wspólne spotkanie robocze śląskich gmin organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, w którym uczestniczyli przedstawiciele …

20. września biuro Stowarzyszenia otrzymało projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Zapisy projektu przewidują bardzo niekorzystną dla gmin górniczych zmianę – zniesienie obowiązku …